voor cliënten

voor professionals

wat kunnen we voor u als verwijzer betekenen?

Als huisarts en/of praktijkondersteuner GGZ (POH) heeft u regelmatig te maken met verslavingsproblematiek. Volgens onderzoek is ongeveer 3 tot 10 procent van de patiënten in een gemiddelde huisartsenpraktijk een probleemdrinker. Ook afhankelijkheid van middelen als cocaïne, amfetamine en medicijnen is steeds vaker aan de orde van de dag.

 

De tijd en frequentie dat u als huisarts of POH een patiënt ziet in uw praktijk is helaas beperkt. Toch speelt u een belangrijke rol in de vroege signalering van alcohol- en middelenmisbruik en bij het indiceren van een behandeling binnen de verslavingszorg. SGGZ erkent dat en stemt de behandelvorm daar in belangrijke mate op af.

 

Op maat

SGGZ biedt verslavingszorg op maat voor uw patiënten en communiceert met u zoals u dat van een goede zorginstelling verwacht. Uw patiënt wordt niet alleen behandeld voor zijn of haar problematisch middelengebruik. SGGZ kan ook helpen bij mogelijk aanwezige psychiatrische co-morbiditeit en maatschappelijke re-integratie. SGGZ wil de huisarts zoveel mogelijk ‘ontzorgen’ als het gaat om de behandeling of ondersteuning bij verslaving en aanverwante problematiek.

 

Eerste loket

Patiënten vinden SGGZ in toenemende mate zelf via internet. De huisarts is hierdoor vaak niet meer het eerste loket voor zijn of haar vraag om hulp. SGGZ vindt het oordeel van u over het ziektebeeld van uw patiënt echter nog steeds heel erg belangrijk en wij betrekken de huisarts in goed onderling overleg daarom zoveel mogelijk bij de voortgang van de behandeling.

 

Verwijsbrief

Wanneer uw patiënt zich zelfstandig bij ons meldt voor informatie of het plannen van een intakegesprek, doet SGGZ direct een korte screening om de verslavingsproblemen en persoonlijke situatie in kaart te brengen en volgt binnen een paar dagen een uitgebreid intakegesprek. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts de eerste vereiste. In sommige gevallen zal de patiënt zich pas na zijn of haar besluit om door SGGZ geholpen te willen worden melden bij u voor het opvragen van een verwijsbrief. Om u te ontlasten heeft SGGZ een format gemaakt voor huisartsen dat voldoet aan de eisen die het ministerie, de Nza en de zorgverzekeraars daaraan stellen.

 

Zorgpad

De regiebehandelaar die uw patiënt bij de intake heeft gezien en gesproken bepaalt op basis van de door u verstrekte gegevens, de mate van verslaving en eventueel aanwezige co-morbiditeit het juiste zorgpad voor uw patiënt en de best passende behandelvorm (intern of ambulant).

 

Voortgang

Vanzelfsprekend houden wij u tijdens de behandeling regelmatig op de hoogte over de voortgang van het herstel van uw patiënt en bij uitstroom ontvangt u van ons een overzichtelijke eindrapportage.

 

Mocht u tussentijds of na afloop van de behandeling nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, dan staat één van onze gekwalificeerde behandelaren u graag te woord.

 

Contact met SGGZ

Onze psycholoog Emmy van der Peet (085 40 11 461) staat u

graag te woord bij eventuele vragen en zal voor u

als verwijzer fungeren als eerste contactpersoon.

 

Meld uw patiënt direct aan op: aanmelden@s-ggz.nl

 

 

download hier

informatie voor

verwijzers

format verwijsbrief

Om de instroom van uw patiënt te versoepelen en de noodzakelijke documenten voor opname tijdig van u te kunnen krijgen, heeft SGGZ voor de huisarts een format voor een verwijsbrief gemaakt. Graag zouden we u willen vragen dit document volledig in te vullen en te ondertekenen en mee te geven aan uw patiënt. U kunt de verwijsbrief ook
per e-mail versturen aan aanmelden@sggz.nl of faxen naar (084) 884 96 14

 

In de verwijsbrief dienen in ieder geval de volgende gegevens te staan: Naam verwijzerAGB-codeAdres verwijzerVermelding verwijzing naar gespecialiseerde GGZVerwijzing naar SGGZ ApeldoornNAW-gegevens patiëntBSN patiëntVerzekeringsmaatschappij patiëntPolisnummer patiëntPatiëntnummer in de praktijkStoornisReden vaststelling stoornisDecursus (behandelverleden patiënt)

download hier

format

verwijsbrief

informatie over sggz

Historie

Stichting SGGZ (voorheen Stichting Safehouses Salvation), is opgericht op 31 januari 2012. Tot half december 2013 exploiteert SGGZ safehouses (verblijf in een veilige woonomgeving) voor verslaafden in herstel met verzorgings- en begeleidingsdoelen op meerdere locaties in Sittard en Apeldoorn.

 

Door wetswijzigingen in de financieringswijze van de dienstverlening van SGGZ (AWBZ), besluiten het dan zittende bestuur en toezichtraad eind 2013 een andere koers te gaan varen. SGGZ, dat een Wtzi-toelating heeft voor medisch specialistische zorg, is nu een ZVW-gefinancierde verslavingszorginstelling, die evidence based behandeling biedt aan mensen met verslavingsproblematiek en co-morbiditeit, zowel op klinische als ambulante basis vanuit locatie Apeldoorn. SGGZ behandelt op jaarbasis ongeveer 200 cliënten met verschillende typen verslavingen en/of persoonlijkheidsproblematiek.

 

Missie

SGGZ wil mensen met een verslaving (en hun naasten) perspectief bieden op een 110% beter leven. Een leven dat zo min mogelijk wordt beperkt door verslavings- en persoonlijkheidsproblematiek. De kernbegrippen die horen bij de dienstverlening van SGGZ zijn ‘toewijding’ en ‘doelmatigheid’.

 

‘110% beter’ staat in de context van onze missie voor ‘betere zorg’ en daardoor ook voor…

1) een beter leven

2) een beter gevoel

3) een beter perspectief

 

Visie

SGGZ benadert verslaving vanuit biopsychosociaal perspectief. Verslaving is een chronische ziekte, die regelmatig samengaat met (een) psychische of lichamelijke aandoening(en) en met sociale problemen. De behandeling van SGGZ is gericht op volledige abstinentie.

 

Bij de behandeling en begeleiding kijken wij dus naar de mens in zijn geheel: naar biologische, psychologische én sociale aspecten. Verslaving kan zich in verschillende gradaties en verschijningsvormen voordoen, van onschuldig lijkend experimenteren tot overmatig gebruik van een specifiek middel of zelfs een totaal verstoorde leefstijl.

 

Om effectieve oplossingen voor ieder verslavingsprobleem te kunnen bieden, levert SGGZ een divers aanbod van diensten: van cliënt-intensieve behandeling (klinisch of ambulant) tot terugvalpreventie en nazorg. In nauwe samenwerking met de cliënt zelf, andere instellingen (detoxificatie, crisisdienst) en verwijzers, bieden onze professionals een verslaafde met een persoonlijk gerichte aanpak de kans op een beter leven.

 

Ambitie

SGGZ biedt verslavingszorg van hoge kwaliteit die aantoonbaar effectief is en is baanbrekend in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

 

SGGZ denkt dit te kunnen bereiken door:

• af te durven wijken van de gebaande paden, mits verantwoord

• continue op de hoogte te zijn van de landelijke richtlijnen GGZ en actuele ontwikkelingen

• verslavingsbehandeling te bieden op individueel niveau

• 110% toewijding van het behandelteam en de cliënt zelf

• het continu monitoren van toonaangevende indicatoren en het meten van behandelresultaten

• de omvang van de instelling te controleren en een overzichtelijk aantal cliënten

 

Kernwaarden

SGGZ hanteert vijf kernbegrippen bij haar visie:

- Toewijding

- Doelmatigheid

- Betrouwbaarheid

- Kwaliteit

- Bereikbaarheid

 

Deze kernbegrippen moeten duidelijk maken waar SGGZ voor staat. Ze vormen de basis van alles dat SGGZ doet, sturen het beleid en zijn bepalend voor de organisatiecultuur en identiteit van de instelling.

doorverwijzen

Wilt u als zorgaanbieder uit de tweede lijn graag een cliënt doorverwijzen naar SGGZ?

Dat kan. En snel, want SGGZ kent géén tot zeer korte wachttijden.

 

Graag zouden we u willen vragen contact op te nemen met één van onze planners via doorverwijzen@sggz.nl of telefonisch via (085) 4011 461. In onderling overleg wisselen we graag de benodigde informatie met u uit over de beide instellingen en cliënt (toestemmingsverklaring). Wanneer na een quick scan door één van onze (regie)behandelaars blijkt dat cliënt geschikt is voor een (vervolg)behandeling bij SGGZ, dan kan u of cliënt zelf een afspraak maken voor een intakegesprek op onze hoofdvestiging in Apeldoorn.

 

Vanzelfsprekend houden wij u, indien gewenst, graag op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de door u verwezen cliënt als hij/zij daarvoor toestemming geeft.

 

Op voorhand dank voor het vertrouwen in onze instelling. We hopen, net als met onze andere ketenpartners, ook met u een langdurige relatie op te kunnen bouwen. Voor suggesties en opmerkingen over onze dienstverlening vragen wij u contact op te nemen via één van de twee onderstaande opties:

uw mening telt

Wij richten onze behandelingen graag af op de kennis en kunde van u als verwijzer. Mocht u suggesties of aanbevelingen hebben die ons zorgaanbod kunnen versterken of verbeteren dan horen wij dit heel graag van u.

 

Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is ons een mail te sturen (aanmelden@sggz.nl) met daarin een korte omschrijving van uw tip(s). SGGZ zal u daarna zo snel mogelijk op de hoogte stellen van mogelijke aanpassingen die wij op basis van uw input doen in onze protocollen of werkomschrijvingen.

 

Alvast hartelijk dank voor het delen van uw mening. SGGZ streeft continue naar 110% samenwerking met onze verwijzers.

 

VOSSELMANSTRAAT 2

7311 CL  APELDOORN

T: (085) 4011 461

E: INFO@SGGZ.NL OF AANMELDEN@SGGZ.NL

W: WWW.SGGZ.NL

 

KVK: 54596459

AGB: 22/220741

download hier een

routebeschrijving

Submitting Form...

Dank, we nemen snel contact op.

Form received.

© SGGZ 2018